Algemene Voorwaarden

  1. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten geleverd door Rouw begeleiding zeeland en rouw werk zeeland. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met deze voorwaarden.

  2. Diensten: Rouw begeleiding zeeland en rouw werk zeeland biedt diensten aan op het gebied van rouwbegeleiding en -ondersteuning. De aard en omvang van de diensten worden vastgelegd in individuele overeenkomsten.

  3. Vertrouwelijkheid: Alle informatie gedeeld tijdens de begeleidingssessies wordt als vertrouwelijk behandeld. Rouw begeleiding zeeland en rouw werk zeeland verbindt zich ertoe de privacy van cliënten te waarborgen volgens de geldende wetgeving.

  4. Betaling en Facturatie: De betalingsvoorwaarden worden overeengekomen in de individuele overeenkomst. Facturen dienen binnen de gestelde termijn te worden voldaan.

  5. Aansprakelijkheid: Rouw begeleiding zeeland en rouw werk zeeland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortkomt uit het gebruik van onze diensten.

  6. Intellectueel Eigendom: Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en materialen behoren toe aan Rouw begeleiding zeeland en rouw werk zeeland. Het is niet toegestaan om deze zonder toestemming te reproduceren of te verspreiden.

  7. Opzegging: Beide partijen hebben het recht de overeenkomst op te zeggen onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de individuele overeenkomst.

  8. Toepasselijk Recht: Op alle overeenkomsten met Rouw begeleiding zeeland en rouw werk zeeland is het Nederlands recht van toepassing.

  9. Wijzigingen: Rouw begeleiding zeeland en rouw werk zeeland behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden op de website gepubliceerd.

Door gebruik te maken van onze diensten verklaart u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Neem contact met ons op voor eventuele vragen of verduidelijkingen.